Toyokuni-jinja omatsuri togyo gyoretsu

(1881)

Editor Tamaoki Seishichi (Osaka)

Miniaturas