Grabados de Marionetas

Nishizawa Teikiho (1889-1965)

1932

 Miniaturas