Jugando al Kemari. Chiyoda no on-omote

Toyohara Chikanobu (1838-1912)

Firmado: Yôshû Chikanobu  (1897)

Editor: Fukuda Hatsujirô

Primera | Imagen anterior | Imagen siguiente | Última | Miniaturas