Título: Kinsei Bijinroku Ge y Jyo

Escritor: Santo Kyozan

Artista: Utagawa Kuniteru II

Fecha: 1851

Miniaturas