Título: Ehon Kinsei Setsu Bishonenroku Vol. 11

Artista: Totoya Hokkei

Autor: Kyokutei Bakin

Fecha: 1832

Miniaturas