Título: Ehon ikkoku senkin Ume no haru  (一刻千金 梅 之 春 )

Artista: Utagawa Kuninao

Autor: Kyokutei Bakin

Fecha: 1838

 Miniaturas