Título:Nise Murasaki Inaka Genji Ge y Jyo

Escritor: Tyutei Tanehiko

Artista: Utagawa Kunisada

Fecha: 1842

Miniaturas