Título: Ehon Nankoki Vol. 1-3

Autor: Yamadano Kakashi

Artista: Hayami Shungyosai (1767-1823)

Fecha: 1800

 Miniaturas