Título: Ehon Nankoki Vol. 3-4

Autor: Yamadano Kakashi

Artista: Hayami Shungyosai (1767-1823)

Fecha: 1809

 Miniaturas