Título: Ehon Zenaku Ingakyo Wadan Zue Vol. 2

Artista: Utagawa Sadahide

Autor: Shotei Kinsui

Fecha: 1893

 Miniaturas