Título: Ehon Taiko Ki Vol. 3-9

Autor: Takeuchi Kakusai

Artista: Okada Gyokuzan

Editor: Gyokueido

Fecha: 1799

Miniaturas