Título: Muromachi Genji Kocho No Maki No.22 Ge y Jyo

Escritor: Ryutei Senka

Artista: Utagawa Kunisada II

Fecha: Bunkyu-4  (1864)

Miniaturas