Título: Akekarasu Sumie No Uchikake No.11 Jyo

Escritor: Ryutei Senka

Artista: Utagawa Kunisada

Fecha: Bunkyu-5 (1865)

 Miniaturas