Título: Akekarasu Sumie No Uchikake No.7 Jyo

Escritor: Ryutei Senka

Artista: Utagawa Kunisada II

Fecha: Bunkyu-3 (1863)

Miniaturas