Título: Ikkyusoshi Vol. 15 Ge

Artista: Utagawa Yoshiiku

Fecha: Bunkyu-5 (1865)

Miniaturas