Título: Muromachi Genji Kocho No Maki

Escritor: Ryutei Senka

Artista: Utagawa Kunisada II

Fecha: Bunkyu-4 (1864)

Miniaturas