Título: Ehon Saiyu Zenden Vol. 2-1

Artista: Utagawa Toyohiro

Fecha: 1827

Miniaturas