Título: Karaku Meisho Zue Vol. 1

Artista: Matsukawa Hazan

Fecha: Bunkyu 2 (1862)

 Miniaturas