Título: Karaku Meisho Zue Vol. 3

Artista: Matsukawa Hazan

Fecha: Bunkyu 2 (1862)

 Miniaturas