Título: Tuzoku Nihon Syoushi N.5 jyo

Artista: Baidu Kunimasa (Kunimasa IV/Kunisada III)

Fecha: Meiji-15(1882)

 Miniaturas