Tokio Asakusadera Narabini Koenchi

Toyohara Chikanobu (1838–1912)

1891

 


Miniaturas