Tamimura Torazo no Wahizuka yaheiji

Toshusai Sharaku (activo 1794–1795)

Edición de 1968 por la editorial Yuyudo

Miniaturas