Imayo Nazorae Genji. CapĂ­tulo 28

Utagawa Yoshiiku (1833-1904)

Firmado: Chokaro Yoshiiku ga con sello Kiri (1864)

Editor: Omiya Kyujiro

 Miniaturas