Siete variaciones del Iroha, sílaba Re para el Juego [Katsuragawa] Renri no shigarami: Actores Iwai Kumesaburô III como Ohan y Kataoka Gadô II como Chôemono

Utagawa Kunisada (1786-1865)

Firmado: Toyokuni ga  con el sello toshidama (1856)

Editor: Tsujiya Yasubei

Tamaño: Ôban

 Miniaturas