Siete variaciones del Iroha, sílaba Mu para Purple Hood (Murasaki zukin): Actor Sawamura Chôjûrô I como Ume no Yoshibei, con Bandô Shûka I.

Utagawa Kunisada (1786-1865)

Firmado: Toyokuni ga  con el sello toshidama (1856)

Editor: Daikokuya Heikichi

Tamaño: Ôban

 Miniaturas