Shinsui Ito (1898-1972)

Era Taisho o Showa

Miniaturas