Torii Kiyotada VII (1875-1941)

Era Taisho o Showa

Miniaturas