Taihei-ki Eiyu Den. 59 Hayashi Taketoshi

Utagawa Yoshiiku (1833-1904)

Firmado: Ikkeisai Yoshiiku hitsu (1867)

Editor: Hirooka Kosuke

Miniaturas