Kyodo Risshi no Motoi (教導立志基). Hojo Yasutoki - Kyodo Risshi

Kobayashi Kiyochika (1847-1915)

Firmado: Kiyochika (1885)

Editor: Matsuki Heikichi

Miniaturas