The Tale of Heike

Toyohara Chikanobu (1838–1912)

Firmado: Chikanobu

Editor: Fukuda Hatsujirö

Grabador: Hori Ei

1898

Miniaturas