Bujutsu hyaku yusen 武術百勇選 (Cien heroes de artes militares)

Utagawa Yoshitora  (activo 1840-1880)

Firmado: Yoshitora (1870)

Miniaturas