Gōgi taikōki (動戯太功記)

Kinoshita Hironobu I (Activo 1851-1870)

Firmado:  Hakusuisai Hironobu ga (白水齋廣信画) (1870-)

Editor: Yaoya Zensuke

Miniaturas