Shini-e conmemorativo de la muerte de Ohtani Hiroji

Adachi Ginko (1853-1908)

Firmado:  Shounsai Ginko (1873)

Tamaño: Ôban 

 Miniaturas