Shini-e conmemorativo de la muerte de Iwai Hanshiro

Yōshū Chikinabu (1838-1912)

Firmado: Chikinabu (1882)

Editor: Hatano Tsunesada

Tamaño: Ôban 

 Miniaturas