Gojyonai Tsuribashi no Zu

Kobayashi Kiyochica (1847-1915)

 1880

Miniaturas