Obra de teatro de Kabuki, Akamatsu Manyu Ume no Shira-hata

Toyohara Chikanobu (1838-1912)

Firmado: Yoshu Chikanobu (1879)

Editor Mashita Tsunenobu

 Miniaturas