Actores de  Kawarasaki Sansho como Sasaki Takatsuna a la derecha, Kawarasaki Sakuji como Tasuke y Iwai Shijyaku como Kagaribi en el centro, y Nakamura Shijyaku como Adachi Kamonnosuke a la izquierda

Utagawa Kunichika (1835-1900) 

Firmado:  Toyohara Kunichika hitsu con sello Toshidama

1871

Editor: Tsujioka ya Kamekichi

 Miniaturas