Yoshitsune Koshigoe-jo

Utagawa Kunichika (1835-1900) 

Firmado:  Toyohara Kunichika hitsu con sello Toshidama

1880

Editor: Kodama Matashichi

 Miniaturas