Actor Ichikawa Kodanji IV como Hanakawado no Sukeroku

Kunisada (1786-1865)

Firmado: Toyokuni ga

1858

Editor Ôtaya Takichi

 Miniaturas