Obra de Kabuki donde aparece Banzui Chotei a la izquierda y Teranishi en la parte superior

Kunisada (1786-1865)

Firmado: Toyokuni ga

1858

Editor Ebisu-ya Shoshichi

 Miniaturas