Parte derecha de díptico donde aparece Ichikawa Ichisaburo como primer hijo Totaro, Bando Matsujiro como segundo hijo Kunimatsu, Onoe Kikujiro II como la mujer Omine.

Kunisada (1786-1865)

Firmado: Toyokuni ga

1861

 Miniaturas