Actores Bando Kamezo I como Kiichi Hôgen (D), Sawamura Tanosuke III como Minazuru-hime, Ichimura Uzaemon XIII como Shimobe Torazo (C), y Nakamura Shikan IV como Shimobe Chienai (Iz)

Kunisada (1786-1865)

Firmado: Toyokuni ga

1861

Editor Kagaya Kichiemon

Primera | Imagen anterior | Imagen siguiente | Última | Miniaturas