Iwai Kumesaburô III como Innami Kazuma, Nakamura Utaemon IV como Footman (Yakko), y Ichikawa Kuzô II como Nikki Tamonnosuke

Utagawa Kuniyoshi (1798-1861)   

Firmado: Ichiyûsai Kuniyoshi ga

Sello del censor: doble nanushi   (1848)

Editor: Kogaya Katsugorô    

Primera | Imagen anterior | Imagen siguiente | Última | Miniaturas