Kabuki Komadori

Ota Masamitsu (1892-1929)

1924

 Miniaturas