Actor Ichikawa Danjuro (parte izquierda de un díptico)

Utagawa Toyokuni I (1769-1825)

Firmado: Toyokuni ga

Fecha:  1812

Editor: Matsumura Tatsuemon

Tamaño: Ôban 

Miniaturas