Actor Arashi Sangorô III

Utagawa Toyokuni I (1769-1825)

Firmado: Toyokuni ga

Fecha:  1814

Editor: Matsumura Tatsuemon

Tamaño: Ôban 

Miniaturas