Actor Iwai HanshirĂ´ V

Utagawa Toyokuni I (1769-1825)

Firmado: Toyokuni ga

Sello del censor: Kiwame  (1804-1824)

Editor: Tsuruya Kinsuke

Miniaturas