Actor Ichikawa Ichizo como Tanbaya Hachiemon y Nakamura Tozo

Utagawa Toyokuni I (1769-1825)

Firmado: Toyokuni ga

Sello del censor: Kiwame  (1813)

Editor: Tsuruya Kinsuke

Miniaturas