Makoto no Tsuki Hana no Sugate-e, actor Sawamura Tanosuke

Ochiai Yoshiiku (1833-1904)     

Firmado: Ikkunsai Yoshiiku ga

1867

Editor: Hirooka-Ya

Miniaturas