Actor  de kabuki

Utagawa Yoshitaki (1841-1899)

Firmado: Yoshitaki ga

Fecha: alrededor de 1860


 Miniaturas